André Léonard stipt aan dat iemand die Christus loochent niet bij zijn volle verstand is. 'En wie niet bij zijn verstand is, mag geen euthanasie plegen.'

Kerk ontzegt atheïsten recht op euthanasie

Atheïsten hebben geen moreel kompas en kunnen dus geen voldragen keuze maken over hun levenseinde. 'Het recht op zelfbeschikking is niet van toepassing op zulke zwakke mensen', stelt André Léonard.

In een opiniestuk in De Standaard maakt aartsbisschop André Léonard kipkap van de huidige euthanasiewetgeving. Die zorgt ervoor dat zwakke medemensen – door de band genomen gaat het om vrijzinnigen en atheïsten – gedwongen worden hun leven voortijdig te beëindigen.

De aartsbisschop pleit er onomwonden voor om euthanasie weer strafbaar te maken. ‘Door hun gebrek aan een moreel baken kunnen atheïsten zich slechts baseren op de wet om hun leven richting te geven. In die zin is de depenalisering van euthanasie zeer nefast. Ze heeft, op een subtiele manier, kwetsbare mensen doen denken dat ze er goed aan doen om euthanasie te verzoeken. De wet zegt dat het mag, dus móét het: dat is de simplistische manier waarop veel vrijzinnigen tot op vandaag blijven redeneren. Intellectueel zijn zij tot niet veel meer in staat’, treurt Léonard. ‘Het recht op zelfbeschikking is niet van toepassing op zulke zwakke mensen’

‘Afzien van euthanasie kan voor sommigen een vermindering lijken van hun individuele vrijheid’, beseft Léonard. ‘Maar de waarheid is dat een mens slechts vrijheid kan vinden in de liefde voor Christus. Zolang hij die liefde niet openlijk belijdt, bewijst hij dat hij niet bij zijn volle verstand is. Wie niet bij zijn volle verstand is, kan niet beslissen om euthanasie te plegen. Ergo, atheïsten mogen geen euthanasie plegen.’

De minzame aartsbisschop, naar alle standaarden een mooie man, benadrukt dat terminaal zieken zich niet mogen laten leiden door wanhoop. ‘Het uitschreeuwen van wanhoop valt niet noodzakelijk te verstaan als een echte bereidheid om te sterven. Wanneer ze de dood in de ogen kijken, vallen veel atheïsten van hun ongeloof’, weet Léonard. ‘Die existentiële ontreddering los je niet op door mensen een spuitje te geven, maar door hen vertrouwd te maken met de christelijke waarden. Achter de doodswens zit een verzoek verborgen om opgenomen te worden in de genade van de Heer. Dat verlangen moeten we alle kansen geven.’

Volgens de geestelijke moet in de palliatieve zorg meer ingezet worden op bekering en boetedoening. ‘Euthanasie is een laffe vlucht. Ik heb veel lof voor de moed van zorgverleners die weigeren om euthanasie uit te voeren of eraan mee te werken zolang terminale patiënten niet de almacht van de ene God erkennen. De scheidingslijn tussen palliatieve zorgen en platvloerse manipulatie mag dan zeer dun lijken, wij mogen ongelovigen niet overlaten aan de illusie van het grote niets dat na de dood zou volgen. Dat is een zaak van menslievendheid.’

André Léonard:
‘Achter de doodswens zit een verzoek om opgenomen te worden in de genade van de Heer’

In atheïstische kringen wordt verslagen gereageerd. ‘Helaas is het waar wat Léonard zegt’, geeft de vrijzinnige wijsgeer Etienne Vermeersch toe. ‘Doordat wij niet geloven in een hogere macht, slagen wij er niet in om enig moreel besef te ontwikkelen. Onze humanistische moraal is gebouwd op los zand. Euthanasie lijkt een gemakkelijke oplossing voor een complex probleem, maar een laatste wilsbeschikking brengt jammer genoeg geen licht in ons lege bestaan.’